مزایای ثبت علامت در کشورهای دیگر

 

 • ثبت برند در این کشورها به لحاظ قانونی مانع تقلبات و از بین رفتن زحمات چند ساله

     شرکت ها میگردد .

 • ثبت برند در کشورهای فوق الذکر موجب انحصار در فروش تولیدات شرکت ها در این

     کشورها می گردد .

 • تبلیغات در این کشورها غالبا با ارائه مدارک ثبت برند امکان پذیر می باشد .
 • ثبت برند در این کشورها موجب جلب اعتماد ساکنین محلی به محصولات عرضه شده

     می گردد .

 • تلاش نمایندگان شرکت های تولیدکنند در این کشورها با تغییر شان همچنان به نام شما

     باقی خواهد ماند .

 • دادگاه های عمومی ، گمرکات ، وزارتخانه ها و تشکل ها فقط صاحبان برند را در دعاوی

     و قراردادها محق می دانند .

 • شرکت ها را قادر میسازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند .
 • ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند .
 • اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل

     حق امتیازها می باشند .

 • جزء ضروری موافقتنامه های اعطای نمایندگی هستند .
 • ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند.
 • شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

 

 

 


جستجو
English
العربية